آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
7,073
زن 1,612
مرد 5,461
نفر دوره
20,493
زن 4,753
مرد 15,740
نفر ساعت
293,200
زن 68,671
مرد 224,529