آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
8,194
زن 1,940
مرد 6,254
نفر دوره
24,793
زن 5,986
مرد 18,807
نفر ساعت
388,248
زن 96,662
مرد 291,586