آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
4,370
زن 989
مرد 3,381
نفر دوره
10,328
زن 2,413
مرد 7,915
نفر ساعت
141,164
زن 32,937
مرد 108,227