آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
3,598
زن 841
مرد 2,757
نفر دوره
7,926
زن 1,956
مرد 5,970
نفر ساعت
108,124
زن 26,656
مرد 81,468