آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
4,731
زن 1,079
مرد 3,652
نفر دوره
11,691
زن 2,733
مرد 8,958
نفر ساعت
159,770
زن 37,344
مرد 122,426