آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
4,580
زن 1,039
مرد 3,541
نفر دوره
11,104
زن 2,606
مرد 8,498
نفر ساعت
151,884
زن 35,649
مرد 116,235