آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
5,459
زن 1,233
مرد 4,226
نفر دوره
14,091
زن 3,313
مرد 10,778
نفر ساعت
190,870
زن 44,817
مرد 146,053